ОЛІМПІАДА З ПЕДАГОГІКИ: СТОРІНКИ З ІСТОРІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ

Підготовка студентів до Всеукраїнської олімпіади з педагогіки має стійку традицію і здійснюється викладачами кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи у роботі зі здібними студентами, які мають інтерес до поглибленого вивчення курсів педагогічних дисциплін, наукових досліджень  з проблем виховання та навчання школярів як   індивідуально, так і залучаючи  їх у гурткову роботу. 

У 1995 р. при кафедрі було відкрито гурток «Організація науково-дослідної роботи з педагогіки». Його науковим керівником стала канд. пед. наук, доц.  Л. М. Калашнікова. Гурток працює і сьогодні, його учасниками є студенти різних факультетів  ХНПУ імені Г. С. Сковороди, а консультантами – викладачі кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи .

На заняттях гуртка розглядаються особливості організації науково-дослідної роботи з педагогіки, зміст наукової діяльності, її актуальність для сучасного суспільства. Студентам пропонується вивчення найактуальнішої педагогічної літератури, досвіду педагогів-практиків, здійснення власних мікро-досліджень, підготовки і проведення педагогічного експерименту. Високий рівень науковості забезпечується потужним науковим складом кафедри і дозволяє студентам працювати за такими напрямами:

-  «Підвищення ефективності навчально-виховної роботи у школі та у вищому навчальному закладі» (член-кор. НАПН України,д-р пед. наук, проф. В.І. Лозова, канд. пед. наук, проф. Л. М. Калашнікова),

-  «Педагогічні ідеї просвітителів, педагогів Слобожанщини» (д-р пед. наук, проф. С.Т. Золотухіна, д-р пед. наук, проф. Л. Д. Зеленська),

-   «Становлення і розвиток інноваційного руху в Україні» (д-р пед. наук, проф. О. В. Попова),

-  «Акмеологічний підхід до підготовки вчителя» (д-р пед. наук, проф. Л. С. Рибалко),

-  «Підготовка майбутніх вчителів до реалізації особистісно орієнтованого навчання школярів» (д-р пед. наук, проф. Т.В.Рогова),

-  «Здійснення соціально-педагогічної роботи з неблагополучними сім’ями» (д-р пед. наук, проф. І. М. Трубавіна),

-  «Підготовка майбутнього вчителя до педагогічної імпровізації» (канд. пед. наук, доц., О. І. Башкір ) та інші.

Увага членів гуртка також зосереджується на формуванні майстерності доповідача, розвитку ораторського мистецтва, використанні різноманітних комп’ютерних програм під час презентації результатів власних наукових доробок.

Усі засідання гуртка передбачають організацію взаємодії студентів, спрямовуються на розвиток їх комунікативної компетенції, комунікативних умінь та умінь науково-дослідної роботи.

Про результативність роботи гуртка  свідчать досягнення студентів університету у різноманітних олімпіадах, конкурсах, виступах на конференціях. Так, на Всеукраїнській олімпіаді з педагогіки у минулі роки призові місця посіли студенти різних факультетів університету, а саме:

v   у 1986 р. студентка  факультету іноземної філології А. Говорун (м. Одеса, ІІ місце, наук. керівник – канд. пед. наук, доц. Л. М. Калашнікова);

v   у 1996 р. студент фізико-математичного факультету В. Пересічанський (м. Вінниця, ІІІ місце, наук. керівник – канд. пед. наук, доц. Л. М. Калашнікова);

v   у 1998 р. студентка україно-мовного факультету О. Ващенко (м. Житомир, ІІ місце, наук. керівник – д-р пед. наук, проф. С. Т.Золотухіна);

v    у 2002 р. студентка  історичного факультету О. Капля (м. Житомир, ІІІ місце, наук. керівник – д-р пед. наук, проф. Т. В. Рогова);

v   у 2004 р. студентка фізико-математичного факультету Т.Вакуленко (м. Вінниця,   І місце за наукову роботу, наук. керівник - канд. пед. наук, доц. Л. М. Калашнікова);

v   у 2005 р. студентка фізико-математичного факультету Т.Вакуленко (м. Вінниця, ІІІ місце, наук. керівник - канд. пед. наук, доц. Л. М. Калашнікова);

v   у 2006 р. студентка факультету іноземної філології А. Гордєєва (м. Переяслав - Хмельницький, ІІІ місце, наук. керівник – ст. викл.  Л. Б. Пасько);

v    у 2007 р. студентка факультету психології та соціології К.Фоменко (м. Переяслав-Хмельницький, ІІ місце, наук. керівник – канд. пед. наук, доц. О. М. Кін);

v   у 2008 р. студентка фізико-математичного факультету Д. Ісмаілова (м. Переяслав-Хмельницький, ІІ місце, наук. керівник – канд. пед. наук, доц. Л. М. Калашнікова),

v   у 2009 р. студентка українського мовно-літературного факультету І.Ненашева (м. Умань, ІІІ місце, наук. керівник – канд. пед. наук, доц. Л.Д. Зеленська),

v   в 2010 р. студентка факультету іноземної філології Н. Вахрушина (м. Умань, ІІ місце, наук. - керівник д-р пед. наук, проф. Т. В. Рогова, ст. викл. Л. Б. Пасько), 

v   в 2011р. студентка фізико-математичного факультету Н. Пономарьова (м. Умань, І місце, наук. керівник – канд. пед. наук, доц.  Л. М. Калашнікова),

v   в 2012р. та 2013 р. студентка фізико-математичного факультету О.Соломко (“Кримський гуманітарний університет” , ІІ та І місця відповідно, наук. керівник – канд. пед. наук, доц. Л. М. Калашнікова).

Члени журі відзначили високий рівень наукових робіт студентів Харківського національного педагогічного університету. Про це свідчить той факт, що Т. Вакуленко (2005р.), А. Гордєєва (2006р.), Д. Ісмаілова (2008 р.), Н. Пономарьова (2011 р.), О.Соломко (2013 р.) перемогли на Всеукраїнській олімпіаді з педагогіки у номінації «Найкраща наукова робота». Здобутки Д. Лупшенюка (наук. керівник д-р пед. наук, проф. Т. В. Рогова, канд. пед. наук, доц. Б. М. Наумов) були відзначені за кордоном, він отримав грант з педагогіки для проходження стажування у Канаді та США.

Учасники наукового гуртка активно продовжують науково-викладацьку діяльність у вищих навчальних закладах України та за кордоном, а О. Башкір і Т.Вакуленко – на кафедрі загальної педагогіки та педагогіки вищої школи  ХНПУ імені Г.С.Сковороди.

 


 

Вимоги до конкурсних завдань

 І туру Всеукраїнської олімпіади з педагогіки

1. ПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ТУР

Захист-презентація творчої роботи

Структура творчої роботи: актуальність і ступінь дослідженості проблеми, об'єкт, предмет, мета, завдання та методи дослідження, виклад основного матеріалу з обґрунтуванням наукових результатів, висновки, список використаних джерел, додатки.

Критерії оцінювання робіт:

1. Зміст роботи.

 •  наукова новизна;
 •  самостійність  і глибина проведеного дослідження;
 •  змістовність;
 •  ґрунтовність висновків;
 •  оформлення роботи (за вимогами до науково-дослідних робіт, обсягом до 30 сторінок, не враховуючи  додатки).

     2. Захист роботи.

 •  вміння презентувати (вільне володіння змістом доповіді, чіткість й послідовність викладу, науковий стиль мови, використання сучасних мультимедійних засобів);
 •  додержання регламенту (5 хвилин),
 •  повнота й аргументованість відповідей на запитання.

2. ТЕОРЕТИЧНИЙ (ПИСЬМОВИЙ) ТУР

Тестування знань з педагогіки.

 Письмова робота передбачає виконання завдань тестового характеру, в яких студенти повинні продемонструвати чіткі системні знання з педагогіки.

3. ПРАКТИЧНИЙ ТУР

Практичне завдання “Калейдоскоп педагогічних технологій”

Завдання: спираючись на знання змісту сучасних педагогічних технологій студентові необхідно обґрунтувати значення одержаної під час жеребкування педагогічної технології в своїй професійній діяльності та продемонструвати її  реалізацію (шляхи, форми, методи, тощо)  на практиці у фрагменті виховного або навчального заходу (за вибором студента).

Під час виконання цього завдання необхідно звернути увагу на такі аспекти:

 • знання змісту педагогічної технології;
 • обґрунтування можливості використання даної навчальної (виховної) технології в своїй  професійній діяльності;
 • оригінальність та вміння презентувати своє бачення шляхів використання визначеної технології у своїй професійні діяльності;
 • володіння уміннями педагогічної майстерності;
 • застосування інтерактивних методів, сучасних  та інноваційних засобів навчання (виховання);
 • додержання регламенту демонстрації фрагменту заходу (до 10 хвилин).

4. ТВОРЧИЙ ТУР

«Я маю захоплення і можу їми поділитися зі своїми учнями»

Презентація власних захоплень, талантів, тощо.

     Захист мультимедійної презентації “Моя майбутня професія”.

Під час підготовки презентації бажано звернути увагу на такі аспекти:

 • змістовність презентованого матеріалу, його відповідність темі;
 • грамотне композиційне структурування презентації, лаконічність;
 • унікальність та доступність презентованого матеріалу для сприйняття;
 • уміння презентувати;
 • дотримання регламенту.

ДАТА ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАВДАНЬ І ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ПЕДАГОГІКИ

09.03.2016 р. – 14.00.  Відкриття олімпіади.

                                      Пошуково-дослідницький тур.

10.03.2016 р. – 14.00. 

                                     Практичний тур.                                  Представлення фрагментів виховних заходів/уроків.         Тестування знань з педагогіки.   

11.03.2016 р. – 14.00

                                  Творчий тур. «Я маю захоплення і можу їми поділитися зі своїми учнями»

Захист мультимедійної презентації “Моя майбутня професія”.

                                      Закриття олімпіади. 

                                      Підведення підсумків.

                                      Нагородження переможців.

Роботи надаються до оргкомітету (каб. 315 – В) за тиждень до відкриття олімпіади у роздрукованому та електронному вигляді. До роботи додаються: стаття (до 10 стр.); тези (до 1 стр.); довідка про авторів (викладача й студента).